شناسایی قدرت و ضعف روند با کمک مفاهیمی مثل مومنتوم، مسافت و عمق:

1

بعد از شناسایی روند در تایم فریم معاملاتی، باید قدرت و ضعف روند رو برررسی کنیم که این اتفاق توسط مفاهیمی مثل مومنتوم، مسافت و عمق انجام میشه.

مومنتوم (Momentum): به اهنگ تغییرات قیمت نسبت به زمان مومنتوم میگیم. به زبان ساده تر شیب حرکت کندلها در چارت بیانگر مومنتوم حرکت قیمته که هرچه تندتر باشه نشون دهنده قدرت و سرعت حرکت قیمت در همون جهته.

ما دنبال بدست اوردن مومنتوم مطلق نیستیم و صرفا مقایسه مومنتوم قیمت حال با گذشته کافیه.

ما مومنتوم حرکت فعلی قیمت رو با مومنتوم حرکت قبلی آن در همان جهت مقایسه میکنیم ! آیا قیمت سریعتر از قبل حرکت میکند یا آهسته تر؟  در شکل زیر شیب حرکت قیمت  افزایشی است و نشان دهنده قدرت در روند صعودیه.

همچنین ما مومنتوم سویینگ فعلی قیمت رو با مومنتوم سویینگ قبلی قیمت در جهت مخالف هم مقایسه میکنیم.

آیا شیب نمودار در موج های صعودی بیشتر است یا در موج های نزولی؟؟

در شکل زیر شیب قیمتی موج های نزولی رفته رفته کم تر و شیب موج های صعودی رو به افزایش است و این نشان دهنده قدرت در صعود قیمت است.

نکته: افزایش  شدید شیب قیمتی در نزدیکی حمایت ها و مقاومت ها میتونه نشانه برگشت قیمت باشه.

مسافت (Projection) : به فاصله  عمودی پیشروی قیمت از یک سوینگ یا موج تا سوینگ بعدی که در روند صعودی میشه فاصله عمودی بین قله ها و در روند نزولی میشه فاصله عمودی بین دره ها مسافت گفته میشه. در مثال زیر مسافت بین قله ها در حال افزایشه و حاکی از قدرت در صعود داره.

در مثال زیر مسافت در روند نزولی رو به کاهشه و نشان از ضعف در نزول و قدرت در صعود داره. یعنی احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی بیشتره.

عمق (Depth) : عمق ضد مسافت است و فاصله ایه که یک موج برمیگرده و اصلاح به عقب میکنه. افزایش عمق نشونه ای از پتانسیل ضعف در رونده و در نقطه مقابلش کاهش عمق نشونه ای از پتانسیل قدرت در رونده.

 در دو تصویر زیر با افزایش عمق،  روند حال حاضر در حال تضعیف و احتمال تغییر روند افزایش پیدا میکنه.

بطور کلی با این 3 مفهومی که توضیح دادیم شرایط حال حاضر بازار رو میسنجیم تا نشانه های قدرت و ضعف  روند ها رو شناسایی کنیم و لزوما هم قرار نیس نمودار قیمت طبق موارد گفته شده عمل کند. این مفاهیم صرفا کمک میکنن تا جهت حرکت با احتمال وقوع بیشتر رو شناسایی کنیم.

Related Posts

Leave a comment