آموزش برنامه نویسی

Jowhareh_galleries_poster_60486368-56ed-4fcc-b5f9-ee84002c7712
سرفصل های دوره

فصل یکم: مقدمه‌ای برنامه‌نویسی پایتون Python

 • نصب پایتون
 • معرفی print و type
 • مفهوم Assignment و تعریف متغیر
 • نام‌گذاری متغیر
 • معرفی Operatorها
 • Operatorهای حسابی و مقایسه‌ای
 • Operatorهای تشخیص و عضویت
 • Operatorهای منطقی
 • Operatorهای بیت‌وایز (Bitwise Operators)
 • Indexing و Slicing رشته
 • تبدیلات بین تایپ‌ها
 • ساختار if
 • نوشتن یک if ساده
 • If-elif-else
 • ترکیب شرط‌ها در if
 • ساختار حلقه‌ها در پایتون
 • چند for ساده
 • for تودرتو
 • break و continue در حلقه
 • while
 • حل مساله با while
 • تابع input
 • حل مساله با for و if
 • معرفی کتابخانه استاندارد پایتون
 • مروری بر امکانات کتابخانه استاندارد پایتون

فصل دوم: داده ساختارها

 • معرفی List
 • Indexing و for روی List
 • امکانات List برای اضافه کردن المان
 • امکانات List برای حذف المان
 • امکانات دیگری از List
 • حل مساله با List
 • پیداکردن اعداد زوج و فرد با List
 • پیداکردن کاراکترها در رشته با List
 • while روی List
 • معرفی dictionary
 • امکانات dictionary برای دسترسی به کلید و مقدار
 • مروری بر امکانات dictionary
 • پیدا کردن تایپ داده در List با dictionary
 • پیدا کردن تعداد تکرار المان در لیست با dictionary
 • پیدا کردن تعداد کارکترهای خاص رشته با dictionary
 • پیدا کردن ماکزیمم مقادیر dictionary
 • ذخیره داده tagدار با dictionary
 •  معرفی Tuple
 • حل مساله با Tuple
 • معرفی Set
 • حل مساله با set
 • معرفی namedTuple
 • معرفی Counter
 • معرفی defaultDict و orderedDict

فصل سوم: تابع و ماژول

 • نصب pycharm
 • پیکربندی pycharm
 • قالب تابع
 • نوشتن چند تابع ساده
 • return در تابع
 • چک‌ کردن تایپ در تابع
 • ورودی‌ها default در تابع
 • مثال با تابع
 • تابع پیدا‌کردن اعداد اول در یک لیست
 • استفاده از یک تابع در فایلی دیگر
 • معرفی ماژول
 • ساخت ماژول – ساخت فایل setup
 • ساخت ماژول – ساخت فایل pyproject
 • ساخت ماژول – ساختن و نصب فایل نصبی ماژول
 • امکانات pycharm برای Debugging

فصل چهارم: مطالب پیشرفته در تابع

 • Generator
 • مثال با Generator
 • List Comprehension
 • توابع تودرتو – فراخوانی توابع در هم
 • توابع تودرتو – تعریف تابع در تابعی دیگر
 • توابع تودرتو – کاربرد تعریف تابع در تابعی دیگر
 • توابع بازگشتی
 • تابع فاکتوریل
 • ورودی *args و **kwargs برای تابع
 • ورودی **kwargs برای تابع
 • جایگذاری متغیر در رشته

فصل پنجم: کلاس و برنامه‌نویسی شی‌گرا

 • قالب کلاس
 • مفهوم کلاس
 • مفهوم متد
 • نوشتن یک کلاس
 • نوشتن Magic Methods
 • فراخوانی تابع بیرون کلاس در کلاس
 • فراخوانی obj کلاس خارج از کلاس
 • ترکیب کلاس‌ها – ترکیب کلاس نقطه با کلاس مستطیل
 • ترکیب کلاس‌ها – ترکیب کلاس رنگ با کلاس مستطیل
 • حل مساله با نوشتن کلاس – کلاس خودرو
 • حل مساله با نوشتن کلاس‌ها – ترکیب کلاس heater با خودرو
 • حل مساله با نوشتن کلاس‌ها – ترکیب کلاس سنسور با heater

فصل ششم: مطالب پیشرفته در برنامه‌نویسی شی‌گرا

 • ستون‌های برنامه‌نویسی شی‌گرا
 • ارث بری
 •  مفهوم انتزاع (Abstraction)
 • ساخت یک کلاس abstract
 •  نکاتی از Abstract Methods
 • چندریختی (Polymorphism)
 • مفهوم Encapsulation
 • مثال ازEncapsulation
 • Class Method and Static Method

فصل هفتم: کار با فایل‌ها

 • خواندن فایل txt
 • خواندن فایل txt – نکاتی راجع به مشخص کردن اسم فایل
 • نوشتن فایل txt
 • خواندن فایل csv
 • نوشتن csv
 • ماژول csv
 • خواندن csv با Pandas
 • خواندن و نوشتن json
 • خواندن اکسل با Openpyxl
 • نوشتن اکسل با Openpyxl
 • خواندن و نوشتن pickle
 • try-except
 •  try-except-else-finally
 • try-except  برای کار با فایل‌ها
 • امکانات ماژول OS برای کار با فایل‌ها
 • دسترسی به تمام فایل‌ها در یک directory
 • ادامه مسیر برنامه‌نویسی پایتون
 • معرفی Jupyter

فصل یکم: شروع کار با لاراول

 • معرفی آموزش
 • معرفی فریم‌و‌رک لاراول
 • آماده‌سازی محیط کار
 • مدیریت وابستگی‌ها با Composer
 • نصب لاراول
 • اعمال تنظیمات اولیه برنامه
 • ایجاد پایگاه داده و اتصال آن به برنامه

فصل دوم: الگوی MVC در لاراول

 • مروری بر الگوی MVC
 • Controller در لاراول
 • Model در لاراول
 • View در لاراول
 • مثالی از MVC – لایه View و Controller
 • مثالی از MVC – لایه Model
 • جمع‌بندی و نکات تکمیلی در مورد الگوی MVC

فصل سوم: مسیریابی در لاراول

 • مروری بر HTTP
 • اطلاعات تکمیلی در مورد HTTP
 • مسیریابی
 • پارامترهای مسیر
 • پارامترهای اختیاری
 • اعمال محدودیت بر روی پارامترهای مسیر
 • اتصال مدل به مسیر
 • مسیرهای نامگذاری‌ شده
 • گروه‌بندی مسیرها
 • جعل متد درخواست در فرم
 • معرفی کلاس Request

فصل چهارم: مایگریشن‌ها (Migrations)

 • آشنایی با مفهوم مایگریشن‌ها
 • آشنایی با ساختار مایگریشن
 • طراحی ساختار پایگاه داده با مایگریشن‌ها
 • جمع‌بندی و نکات تکمیلی در مورد مایگریشن‌ها

فصل پنجم: موتور قالب Blade

 • آشنایی با Blade
 • نمایش داده‌ها در Blade
 • لایه‌بندی Viewها
 • ساختارهای کنترلری در Blade
 • کامنت‌گذاری در Blade
 • فرم‌ها و Blade
 • جمع‌بندی و نکات تکمیلی در مورد Blade

فصل ششم: اعتبارسنجی در لاراول

 • مقدمه‌ای بر اعتبارسنجی
 • نوشتن منطق اعتبارسنجی
 • قوانین اعتبارسنجی موجود
 • نمایش خطاها
 • بازیابی داده‌های آخرین درخواست نامعتبر
 • قوانین اعتبارسنجی سفارشی
 • جمع‌بندی و نکات تکمیلی آموزش

Leave a comment